A gyermekekre épül a jövő

A Mózeskosár Református Bölcsőde szentelésének és a Cimbora Óvoda új épülete átadásának ünnepi alkalmára került sor 2019. szeptember 8-án Zselízen.

Az alkalomra érkezve mindenkit egy igekártya várt, melyen a református templom és az új intézmény volt látható, s mely hirdette: Velünk az Isten!

Az ünnepi alkalmat Révész Tibor helyi lelkész nyitotta meg az apostoli köszöntéssel.

Miután az ünneplő sereg elénekelte a 25. zsoltár első versét, Révészné Bellai Csilla helyi lelkésznő esedezett Istenhez fohászért s imádságában hálás volt a Teremtőnek a sok munka végeztéért.
Az Ige 1Kor. 4:7-ből szólt: „Mid van, amit nem kaptál”.
A lelkésznő igehirdetésében kifejezte, hogy a zselízi gyülekezet hatalmas ajándékot kapott Istentől. Hálás a szíve az adakozók jó szívéért, az imádkozók nagy hitéért. Hangsúlyozta: Mindenünk, amink van, ajándék, adomány az élet Urától!” Befejezésül hozzátette: „A munka java még csak most kezdődik!”

Cserba Gizella zselízi gondnokasszony üdvözölte az ünneplőket s köszönetet mondott az áldozatos munkákért, adományokért.

Csenger Tibor, presbiter, Nyitra Megyei Önkormányzat alelnöke az elmúlt évek munkálatairól szólt, s elmondta, hogy Magyarország jelenlegi kormánya felelősséget visel a külhoni magyarokért, aminek ékes példája a zselízi bölcsőde és óvoda is. Végül köszönetet mondott azoknak, akik hozzájárultak ezen intézmény gyarapodásához.

Szót kérve Nagy Csaba somogyi esperes úr köszöntése jött sorra, aki a kaposvári református gyülekezet, mint testvérgyülekezet jókívánságait tolmácsolta.

Révész Tibor lelkész ismertette az épület felújítási munkálatainak folyamatát. A gyülekezet az egykori magyar gimnázium épületét vásárolta meg a Nyitrai Kerülettől. A magyar kormány hathatós támogatásából kisebb hozzáépítés és belső átépítés után 12 gyermeket ellátó bölcsőde, és 75 gyermeket 3 csoportban ellátó óvoda fog működni az épületben. Szeretné, hogy a bölcsőde és az óvoda otthon és menedék legyen a beiratkozó kicsik számára. Befejezésül hitvallást tett arról, hogy ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők (Zsolt. 127:1).

Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke Zsolt 95:1 alapján szólt: „Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt!” Hangsúlyozta, hogy akik bekapcsolódtak a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programba, érzik, hogy nagy Isten az Úr! Beszédében rávilágított arra, hogy Isten teret nyit mindnyájunk előtt, Ő tudja, hogy mire van szükségünk a megmaradáshoz, s készít minket a jövőre is! Felvázolta, hogy ez a program nemzeti és egyházi misszió egyaránt. „Isten Igéjét szólhassuk, mely örök érvényűek és értékesek!”

A Cimbora óvodások műsorát követően Révész Erzsébet és Cserba Bianka szavalt, majd Alt Sára és Révész András, akik megnyerték az országos néptáncversenyt, élő zene kíséretében adták elő döntős műsorukat.

Ünnep az ünnepben volt, amikor Cserba Gizella gondnokasszony és Vyboch Etel másodgondnok-asszony a gyülekezet nevében Igeverssel és ajándékkal köszöntötte Révész Tibor lelkipásztort születésnapja alkalmából. Felidézve, hogy ez az igevers volt az alapja hajdan a lelkészbeiktatási igehirdetésnek, miszerint: Kit küldjek el? Itt vagyok, engem küldj! (Ézs. 6:8)

Ezt követték az átadási ünnepi beszédek. Elsőként Juhász András Zselíz polgármestere mondott beszédet, melyben kiemelte, hogy összefogással jött létre a mai nap öröme. A Cimbora Óvoda önkormányzati igazgatás alatt marad. Átadva az ünnephez illő ajándékot, egy bölcső formájú égetett cukortortát vehetett át a lelkész.

Szili Katalin, miniszterelnöki megbízott kifejtette, hogy az összefogásban van az erő, s köszönetet mondott a szülőknek, akik gyermeküket ide íratták s íratják, ezzel is megőrizve és ápolva a magyar kultúrát. Hangsúlyozta, hogy a 2019-es év a külhoni magyar gyermekek éve.

A Nemzeti Imádság, a Himnusz eléneklése után Kassai Gyula, a barsi egyházmegye esperese kérte el Isten áldását a résztvevőkre.

Az ünnepélyes átadásra készülve Csenger Tibor, Révész Csilla, Szili Katalin, Révész Tibor, Fazekas László vágták át a szalagot.

Az ünnepi alkalom szeretetvendégséggel zárult.

Az Úr áldása kísérje a szolgálatokat és a szolgálattevőket, a Mózeskosár Református Bölcsőde és a Cimbora Óvoda mindenkori birtokba vevőit egyaránt!

Sándor Veronika
fotó: Mente Róbert