Pályázat bölcsőde vezető nevelői állásra Zselízen

A szociális szolgáltatásokról szóló 448/208. sz. törvény alapján a Zselízi Református Egyházközség pályázatot hirdet a Mózeskosár Református Bölcsőde vezető nevelői állásának betöltésére, a 2019. szeptember 9-től kezdődő időszakra.
Jelentkezési határidő 2019. június 22.

Pályázati feltételek:
- szakmai képzettség – megfelelő szakirányú pedagógiai végzettség a pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottakról szóló 317/2009. sz. törvény és a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma által kiadott 437/2009. sz. rendelet értelmében, amely meghatározza a pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottak egyes kategóriáira vonatkozó szakmai és személyi követelményeket
- minimum 5 év pedagógiai gyakorlat
- első atesztáció a 317/2009. sz. törvény alapján
- szlovák nyelv használata a hivatalos ügyintézésben
- könyvelési tapasztalat előnyt jelent
- oktatási törvények ismerete
- erkölcsi feddhetetlenség
- szervezői és kommunikációs készség
- a funkció betöltésének személyiségi és erkölcsi feltételei a keresztyén tanítás és erkölcs alapján

- református vallású, konfirmált egyháztagság
- kateketikai képzettség, vagy ennek folyamatban lévő megszerzése előnyt jelent

Benyújtáshoz szükséges dokumentumok:
- írásbeli jelentkezés a meghirdetett pályázatra
- a végzettséget igazoló okirat (Mgr.) és az első atesztációs vizsgáról szóló okirat hitelesített másolata
- igazolás a pedagógiai gyakorlatról
- erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
- szakmai önéletrajz
- a bölcsőde irányítására, fejlesztésére vonatkozó elképzelés (max. 1 oldal)
- a pályázó beleegyezése személyi adatainak felhasználására a személyi adatokról szóló 18/2018. sz. törvény alapján

A pályázatot kérjük 2019. június 22-ig az alábbi címre eljuttatni:
Ref. Farskẏ Úrad
Želiezovce - Zselíz, nám. SNP. 7. 937 01
A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat – Bölcsőde. Ne nyissa fel!”

A pályázók írásban lesznek értesítve a pályázat elfogadásáról, a meghallgatás helyéről és időpontjáról a meghallgatás előtt 7 nappal.

Köszönjük, hogy megtisztel bennünket bizalmával, Isten áldását kérve életére és munkájára:

özv. Cserba Dezsőné, gondnok és Révész Tibor lelkipásztor

Zselíz, 2019. június 12.