Visszatekintés a barsi egyházmegye 2018-as esztendőjére

Visszatekintés a barsi egyházmegye 2018-as esztendőjére

Tavaszi Közgyűlés

2019. április 7-én, vasárnap tartotta meg Fegyverneken a barsi egyházmegye a rendes tavaszi közgyűlését.

Az áhítatot Tóth Árpád oroszkai lelkész tartotta 1Móz. 2 válogatott versei alapján. A teremtéstörténet alapján feltette a kérdést, miszerint ott vagyunk-e az Istentől rendelt helyünkön s azt tesszük-e, amire Ő rendelt minket!

Kiss Pál egyházmegyei gondnok a számbavétel után kijelentette, hogy a 47 alkotói tagból 37-en jelen vannak.

Első pontként felterjesztésre került az esperesi jelentés, ami Jn. 15:1-8 igerésszel volt felvezetve. Elhangzott, hogy valamennyi alkalom Istent dicsőítette, dicsőíti. A felsorolás nem volt teljes, ám így is hallható volt, hogy milyen gazdag, sokszínű programok voltak az elmúlt évben, köztük különböző versenyek is. Ezek mind „erősítik a közösségi összetartozást”. Kiemelten volt szó a bölcsődei, óvodai programról, amibe Érsekkéty, Léva és Zselíz is bekapcsolódott. A zárszó így hangzott: „hirdessük az evangéliumot, becsüljük meg egymást”.

Második pontként Tóth Zoltán, egyházmegyei pénztáros ismertette a 2018-as esztendő gazdálkodását.

Harmadik pontként meghallgathatóak voltak az egyházmegye bizottságainak beszámolói.

A diakóniai beszámolót Kassai Tímea hontvarsányi lelkész ismertette. Beszámolóját erre a jézusi intésre építette „Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.” (Jn. 13:34) Ezt a jézusi parancsolatot kell tanúsítani tettekben és szavakban! Forrásunkat nem a pénzre kell korlátozni, de a szeretetre, amiről megtudja a világ, hogy Jézushoz tartozunk! Szó volt beteg-, család-, kórházlátogatásokról, szeretetvendégségekről, adományokról, missziókról, a szeretethídról…

A missziói beszámolóban Révész Tibor zselízi lelkész értékes alkalmakról szólt, evangelizációkról, közös egyházmegyei bibliaórákról, reformációi istentiszteletről, koncertekről, ökumenizmusról, kirándulásokról, testvér-gyülekezeti találkozókról… „Isten képes megtartani, óvni hitünket, életünket. Fogadjuk be Jézus Krisztust, aki bátorít minket!”

Ambrus Erika médiafelelős hangsúlyozta, hogy milyen értékkel bír a bizonyságtétel, s mennyire fontos megosztani Isten Igéjének terjesztését, hogy azok is halljanak, olvassanak az eseményekről, akik nem lehetnek jelen, hogy ezáltal is épülhessenek hitben.

A közoktatási jelentést Fülöp Sándor érsekkétyi lelkész tartotta. Beszámolója az iskolaügyről szólt, a Czeglédi Péter Református Gimnázium eredményeiről, annak kollégiumáról. Elhangzott az is, hogy az elmúlt évben az érsekkétyi óvodát és alapiskolát a megszűnés fenyegette, mivel a működési költségekre fordított anyagi javakat visszatartotta a község volt polgármestere. Ám örömmel adott számot arról, hogy pályázati úton működik az iskolabusz.

Tóth Zoltán, az építészeti bizottság elnöke beszámolt az egyházi épületek felújításairól valamint a tervekről. Hálaadással hangzott el, hogy a Magyar Kormány támogatásának mennyi építkezést és megújulást köszönhet az egyház.

Negyedik pontként ismertetve volt négy gyülekezet kérvénye, miszerint presbiteri határoztuk lapján csökkenteni szeretnék a presbiterek létszámát. Az újlóti hétre, a nagyodi nyolcra, az ipolypásztói hatra, a garamsallói nyolcra való presbitercsökkentését elfogadta az egyházmegyei közgyűlés.

Ötödik pontként ismertetve volt a 2019-es esztendő egyházmegyei eseménynaptára. Kiemelt alkalom lesz a majális Barsbaracskán, valamint a Nyugati Egyházak Fesztiválja, ami első ízben lesz megszervezve a pozsonyi, komáromi és a barsi egyházmegyék részére. Várhatóan szeptember 21-én Komáromban lesz megtartva.

Hatodik pontként a szódói beérkezett kérvény volt tárgyalva, miszerint valaki szeretne megvenni a gyülekezettől 74 ár földet. A közgyűlés kérte, hogy egy új javaslatot nyújtson be a gyülekezet, ami nem eladásra, hanem telekcserére összpontosítana.

Utolsó pontként ismertetve volt a nyilatkozat, amit a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa, mint az egyház kormányzó szerve hozott a Szlovák Nemzeti Tanács által 2019. március 27-én megszavazott, a 63/1993-as számú törvény módosítása kapcsán, a nemzeti himnuszok korlátozására vonatkozólag. A nyilatkozatot aláírhatták a közgyűlés résztvevői is.

A közgyűlés tagjai elénekelték a nemzeti imádságot, a himnuszt is!

Végül elhangzott egy köszönetnyilvánítás a fegyverneki gyülekezet felé, hogy otthont adott a közgyűlésnek. Ezt követően Csernyík Magdolna, helyi lelkész szeretetvendégségre hívta a jelenlevőket.

Sándor Veronika