A Barsi Református Egyházmegye missziói programja

A Barsi Református Egyházmegye missziói programja
(BEM-HONI, 2015-2020)
„Mert mi az élő Isten temploma vagyunk”

Bevezető / A 2015-ös esztendő fontos változásokat hozott egyházmegyénk életében. A gyülekezetek missziói programot készítettek. Felmértük közösségeink erőforrásait és gyengeségeit. Kértük az egyházközségeket, hogy igei alapon igyekezzenek megfogalmazni a küldetésüket. Készítsenek cselekvési tervet, valamint határozzák meg legfontosabb céljaikat. A missziói program a 2016. évi vizitáció alapját is képezte. Ez a rendszer lehetőséget ad a közös gondolkodásra, a gyülekezetek közötti együttműködés szorosabbá tételére. Mindezekre azért van szükség, mert Istent követjük, akit missziói lelkületettel kell szolgálnunk. Egyházmegyénk szórványosodik és a lélekszáma csökken. A szórványhelyzetre adott válasz csak a közös szolgálat és az együttműködés lehet. A gyülekezetek által megfogalmazott program egyben az egyházmegye számára is irányelvet jelent. A missziói program összefogja az anyaegyházakat és a kisebb közösségeket, így a leányegyházak életét is. Inspirálja a régiók gyülekezeteinek szorosabb együttműködését. Lehetőséget ad, hogy egy-két erősebb bázisgyülekezet, valamint a hozzájuk tartozó kisebb gyülekezetek közös programot hozzanak létre. Öt területen vizsgáltuk egyházmegyénk életét. 1. Hitélet 2. Oktatás 3. Nemzet 4. Ingatlanok 5. A gyülekezetek közötti együttműködés szintje. Az egyházmegyei missziói programban (a teljesség igénye nélkül) jelennek meg a gyülekezetek missziói programjából vett vélemények, meglátások, javaslatok. A véleményeket egy csokorba gyűjtve képet kapunk egyházmegyénk gyülekezeteinek helyzetéről, gondolkodásáról, erőforrásairól és küldetéséről. A közösségek (egyházmegye, gyülekezetek) missziói programja és egyúttal látásmódja is folyamatosan épül és bővül. Pontosan úgy, ahogy a hitünk és a reménységünk is növekszik. A programunkat nem a körülményeink határozzák meg elsődlegesen, hanem az ige befogadása, a Krisztusra tekintő hitvalló élet. A missziói program nem helyettesíti az igei látásmódot, a biblikus útkeresést, hanem annak lenyomata, segédeszköze, ha úgy tetszik tükörképe akar lenni. Egy olyan látásmódot foglal magába, amelyikből nem hiányozhat a református keresztyén hit több évszázados látásmódja, küzdelme és istenszeretete. A missziói program egyben hitvallás, az ősök hitének megértése, ám elsődlegesen a történelem Urának és Gondviselőjének követése, - folyamatos útkeresés. Ezért fontos megérteni, Isten itt Felvidéken mit mond nekünk, magyar reformátusoknak. Személyes, gyülekezeti, egyházi síkon, mi a küldetésünk ma. Nem az elődeinknek, nem az utódainknak, hanem a mi generációnknak. De nekünk nem csak azt kell felismernünk, amit Istenünk a jelenben tőlünk vár. Erőforrásunk és ezáltal cselekvésünk fő mozgatója a Krisztusban elkészített örökélet. A végső célunk az üdvösség reménységben való várása és előkészítése. Ennek az igazságnak a tudatában tudnunk kell, hogy minden Krisztus országának van alárendelve és az evangélium (Szentírás) olyan erőforrásunk, amelynek nincs alternatívája. A jelen program nem lehet több, mint egyenes és őszinte válasz erre a kihívásra. A programunk a 21. századra lélekszámban megfogyatkozott, de a hitében kitartó nemzedék, Istenben megértett igazságának és a szolgálatának a lenyomata. Amennyiben hitelesen és őszintén fogalmazzuk meg a programunkat, abban az esetben még inkább egymást buzdítva szolgálhatjuk Isten dicsőségét és közösségünk ügyét. Ezt vállaltuk, erre hívott el bennünket Isten. Adjon az Úr Isten nekünk kellő bölcsességet, hogy feladatunkat hűséggel elvégezzük.
Szimbólumok. 2016. novemberében egyházmegyénk megalkotta szimbólumait. A szimbólumok segítségével szeretnénk kifejezni több évszázados hitünket és küzdelmünket. Jelmondatot is választottunk, amely legyen számunkra világosság és útmutatás a jelenben és a jövőben munkálkodóknak, hogy szolgálatunkat hűséggel végezzük: „Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan Isten mondta: „Közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek.“ 2Kor 6,16
1. Hitélet
„Így szól a Seregek Ura, Izráel Istene: Jobbítsátok meg a ti útaitokat és cselekedeteiteket, és veletek lakozom e helyen!“ Jer 7,3 – Egerszegi György vámosladányi lelkipásztornak 1783. dec. 28-án Gáll János pajtájában tartott első istentiszteletének alapigéje. „Ezt mondja az Úr, a te megváltód, Izráel Szentje: Én, az Úr, vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell.“ Ézs 48,17 -A reformáció 500 évfordulójának évében, 2017-ben sem feledkezhetünk meg egyházmegyénk múltjáról. A reformációt követően a gyülekezeteink több évszázadon keresztül küzdöttek létükért. Az ellenreformáció, a Habsburg üldöztetés, a török elnyomás évtizdeiben hitvalló nemzedékek őrállóként védelmezték, építették egyházunkat. Gyülekezeteink az évszázadok alatt templomokat építettek, iskolákat működtettek, hozzájárultak a nép és nemzet életének kulturális és szellemi fejlődéséhez. A felvidéki református egyház lelki megújulásának is Bars volt az egyik központja a 20. század első felében.
Küldetésünk alapja, ahogyan gyülekezeteink látják:
- 1. Jézus Krisztusról bizonyságot téve 2. a gyülekezet lélekszáma gyarapodjon, 3. a tagok lelki ereje és hite erősödjön, 4. közösségtudatuk megszilárduljon, 5. magyarságában megmaradjon, 6. szolgálatkészségük növekedjen, és 7. elkötelezett tanítványokká váljanak. Egy másik közösség szerint: „A hitélet gyakorlása az 1. istentiszteletek rendszerességének megtartásában, 2. az úri szent vacsorával való élésben, 3. a bibliaórák alkalmainak igénylésében, 4. a gyermekekkel és idősekkel való törődésben, 5. a másfelekezetű testvérekkel való találkozások megvalósításában és 6. a környezet felé történő szolgálati lehetőségek meglátásában és végzésében mutatkozik meg.
- Az élet útja választásának elsődleges munkálója az Ige hallgatása, a sákrámentumokkal való rendszeres találkozás... Elsődleges célunk az, hogy Isten Igéjének a világossága egyre több emberben munkálja Isten országát és annak a felismerését, hogy Isten csak azoknak adja az ő országát, akik hitük mellett életük példájával, engedelmességükkel élik ezt a földi életet.
Nagyon sok helyen a megfogyatkozásról számolnak be a gyülekezetek. - A számban megfogyatkozott kicsiny nyáj, a maradék hűsége jelenti számunkra a munka végzésének folytonosságát, küldetésünk betöltését. Krisztus vigasztalása ott él gyülekezetünk lelkében: „Ne félj te kicsiny nyáj…” A kevesek hűsége hitéhez, népéhez, anyanyelvéhez, anyagi-lelki örökségéhez, templomához, - jelenti számunkra az Isten előtti felelősséggel tartozó ténykedésünk ösztönző erejét. Az Ő egyházában nem a számok bírnak döntő tényezővel, hanem a Szentlélek munkája. És a Szentlélek munkálkodik!
-Az istentisztelet számunkra hitvallás. Isten szeretetének a tükre, és egyben a mi hitünknek és szeretetünknek a visszatükrözése. - A szolgálat három pillére az egyik gyülekezet szerint: a  Biblia alapos ismerete, a jó igehirdetés. Második alappillér a hitelesség: Harmadik pedig a közös munka és egymás tisztelete. - A bibliaóra a lelki élet oxigénje. Nélküle a közössségi, lelki élet haldoklásnak indul.
Örvendetes, hogy több gyülekezetben is evangelizációs istentiszteletekre került sor, és felmerült a házi istentiszteletek, bibliaórák bevezetése.
A megfogyatkozás ellenére reménységben élünk. - Szomorú ténye a mi gyülekezetünk életének, hogy nincs új hajtás, ami a jövőbe tekintő reménységet táplálhatná bennünk. - Egykori nagy közösségeink igencsak megfogyatkoztak, megszakadt a folytonosság,…
-Nagy múltú gyülekezet vagyunk. Hatalmas régi kerettel. Az 1947-es kitelepítés következtében alig negyed rész maradt itthon, így szinte minden gyülekezeti tagnak négy helyett kellene helytállni. Ez anyagiakban még úgy-ahogy megy, de lelkiekben hagy kívánnivalót maga után.
- Szeretnénk körzeteket kialakítani gyülekezetünk területén, mely által lehetővé válik a folyamatos pásztorolás: így a gyülekezetben minden utcának lesz gazdája, aki ismeri és segíti az ott élő reformátusokat. S így a körzetek jelzőrendszerként is működnek: jelzést adva arról, hogy ki beteg, ki van kórházban…
-Gyülekezetünk lélekszáma kevés ugyan, van egy nagyon lelkes gyülekezeti mag, amely főként a presbiterekből és azok családtagjaiból tevődik össze. Az ő támogatásuknak köszönhető, hogy az elmúlt években a templomlátogatók száma gyarapodott, s vállalásuk, hogy a jövőben havi egyszeri családlátogatás által kívánnak még többeket bevonni a gyülekezeti életbe, hívogatni Isten igéje közelségébe.

Hitélet a 2015-ös adatok tükrében:
Népszámlálás szerint 6 603 református él területünkön. Nyilvántartásban van 4 594 református, választójogúak száma 3 371.
Egyházközségek száma: anyaegyházközség 25, ebből társegyház: 8, leányegyházközség: 22
Lelkészek száma: 22, segédlelkész nincs. nyugdíjas lelkész: 2
Istentiszteletek száma: 2613, ebből úrvacsorai 313, egy gyülekezetre jut 55 istentisztelet. - Az istentiszteletek átlagos látogatottsága 61 fő. magyar istentiszteletek száma: 2531. Kétnyelvű szolgálatok száma: 82. keresztelők: 43, házasságkötések: 18, temetések: 117
Felnőtt bibliakör: 21 helyen van, ifjúsági: 3 helyen, kátémagyarázatos istentisztelet: 9 helyen, presbiteri bibliakör: 5 helyen, gyülekezeti kórus: 9 helyen működik.
Egyházmegyei alkalmaink: evangelizációk: Farnad, Zselíz, Nagykálna, Ipolyság. bibliaismereti verseny – áprilisban- Oroszkán. diakóniai napok – március, október – Léván, házasság hete- februárban – Felsőpélen (2016) V. CZPN-májusban- több helyszínen, egyházmegyei majális májusban Nagyölveden, kórustalálkozó – júniusban – Farnadon, gyermektábor – július – Nagysalló, tinitábor – július – Nyitra, KMRIT (ifi tábor) – Balatonfenyves – augusztus, szószékcsere – szeptemberben, reformációi közös ist. – október – Hontvarsányban, énekverseny – október – Újlóton, szavalóverseny – november – Hontfüzesgyarmaton, presbiteri konferencia – október – Léván, lelkészértekezletek – 10, közgyűlések januárban Léván, áprilisban Érsekkétyen, novemberben Léván, tanácsülések Léván voltak, egyházmegyei lelkésztovábbképző: húsvét után – Zselízen, országos lelkésztovábbképzőn vettek részt lelkészeink Berekfürdőn: június, november.
2. Oktatás (A Czeglédi Péter Református Gimnázium küldetésnyilatkozata (2012) irányadó az oktatási programunk számára*)
Iskola, egyházi iskola. A múltban az egyházközségek életéhez szorosan hozzá tartozott az iskolák fenntartása és működtetése. A gyülekezeti iskolák a hitélet, a kultúra és a nyelv ápolása mellett a tudást közvetítették. Ugyanilyen fontos volt a hazaszeretet, - a családi és közösségi összetartozás erősítése. Ma ezt a szerepet az állam, és az önkormányzatok vették át, kevés sikerrel. Az egyházi iskoláknak különleges feladatuk van. Lelki, közösségformáló és nemzetmegtartó szerepük felbecsülhetetlen. Az egyházi iskolák azon túl, hogy felkészítenek az életre, az egyéni és a közösségi identitástudat átadására is törekszenek, és a társadalomnak komplex személyiséget nevelnek. A gyülekezeteknek oda kell figyelniük a fiatalokra, támogatni kell az egyházi oktatást és ott, ahol az adott településen nincs magyar nyelvű oktatás biztosítva, ott neki magának is a misszió részeként az identitás átadás és megerősítés szolgálatát kell felvállalnia. Erre az iskolai tevékenységen túl a vasárnapi iskola, a kátéoktatás és egyéb alkalmak kitűnő keretet biztosítanak. Református vonalon nagyon fontos, hogy az egyházi iskolahálózatunk tovább épüljön. Az egyházunk társadalmi súlya is akkor fog nőni, ha egyházi iskoláink erősek lesznek és számban is növekedni fognak. Az iskolai misszió keretei lehetőséget adnak arra, hogy gyülekezeteink a családban lévő nemzedékeket elérjék és megszólítsák.
Oktatás a 2015-ös adatok tükrében:
Egyházmegyénk területén működő iskoláink: A lévai gimnazisták és a kétyi alapiskolások rendszeresen fellépnek istentiszteleteken, nagyobb rendezvényeken (CZPN, NÖN). Ebbe a szolgálatba sikerült bevonni a lévai általános iskola diákjait is. Léván mentálhigiénés képzést indított a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának Pszichológiai Intézete. A kihelyezett képzés a maga szemléletével, lelki, személyiségvédő, identitáserősítő jellegével, fontos szerepet tölt be a végvárakon. A képzés hozzájárulhat a felvidéki magyarság lelki gazdagodásához, megerősödéséhez. Bízunk az elkezdett munka és kapcsolat gyarapodásában, folytonosságában.
Iskolai hitoktatást látogatók: 312 -összesen 31 csoportban.- 6,63 gyerek jut egy gyülekezetre. Gyülekezeti hitoktatást látogatók száma: 67 (1,42 egy gyülekezetre), konfirmáltak: 23, vasárnapi iskola: 9 helyen, jegyesoktatás: 7 helyen volt.
Intézményeink: Két iskolánk van: Érsekkétyen (általános iskola és óvoda), Léván (gimnázium). 2015- szeptemberétől Léva a Károli Gáspár Református Egyetem kihelyezett képzési helyszíne lett, ahol mentálhigiénés fellnőttképzés műküdik.
3. Nemzet
„Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.”/1Kor 3,9/ - Nemzetünk életét az örökkévalóság szemszögéből kell szemlélni. Hangsúlyozni kell, hogy nem véletlenül születtünk szülőföldünkre, nem véletlenül örököltük őseinktől anyanyelvünket, kultúránkat, hanem ez Isten rendelése volt, Ő döntött így felőlünk. - Nemzeti ünnepeinkről az ige fényében hálaadással a szívünkben kell megemlékeznünk. Önazonosságunk megtartása nem hivalkodás, hanem Isten rendelése. - A mi megfogyatkozott kicsiny voltunkban is nagyon fontos számunkra az, hogy Isten iránti hálával szolgáljuk azt a nemzetet és annak hagyományait, kultúráját, nyelvét, ünnepeit, amelybe a mi életünket belegyökereztette. -Aki Istenhez hű az a nemzethez is az. Aggodalmaskodás helyett oda kell figyelni a veszélyekre és nagyobb hittel kell bizonyságot tenni hűségünkről és kiállásunkról. -Az egyházi és nemzeti értékeink megtartását, gyarapítását a misszió mellett minden egyházközségnek vállalnia kell. Ma, látnunk kell, hogy Felvidéken szinte csak a református egyház rendelkezik azzal a szabadsággal, szervezettséggel és autonómiával, amely lelkiséget, erős bázist adhat közösségeink felemelkedéséhez. A magyar nyelvű istentiszteletek, a magyar református identitást és küldetéstudatot továbbítják, a reformáció óta.
- Prioritásunk: református identitás, magyarság és nemzettudat erősítése, egyházi és nemzeti kultúra ápolása, a magyar nyelven hirdetett ige védelme az istentiszteleteinken, hitoktatásban, történelemi ismereteink bővítése, múltunk ismerete, emlékhelyek ápolása, értékeink megtartása, -mindezeket krisztusi hittel végezve. Gyülekezeteinkben fontosnak tartjuk a magyar nemzeti identitás megerősítését szolgáló alkalmak megrendezését, gyülekezeti, egyházmegyei, Kárpát-medencei szinten. Olyan kirándulások megszervezését, illetve az azokon való részvételt, ahol jobban megismerhetjük szélesebb hazánkat, annak értékeit, történelmi nevezetességeit, csodálatos tájait. Nem utolsó sorban a nemzettársainkkal való találkozások, beszélgetések, kapcsolatfelvétel és közösségépítés is a célunk.
Nyelv és identitás - A kétnyelvű szolgálat nem indokolt egy olyan gyülekezet esetében, amely identitását Istentől kapta és meg kívánja azt őrizni. Nyelvváltás, nemzetváltás korszakát éljük. Hogy az istentiszteleteinken milyen nyelven hirdessük az igét, az számunkra elsődlegesen nem nyelvi kérdés, hanem mindenkor identitáskérdés. A más nemzethez tartozóknak hirdessük az igét az ő saját nyelvükön. De elvárjuk tőlük azt is, hogyha egy őshonos magyar református közösséghez akarnak tartozni, akkor tartsák tiszteletben szokásainkat és ők is tanulják meg a mi nyelvünket, legalább azon a szinten, hogy az istentisztelet nyelve és a gyülekezet identitása sértetlen maradjon. Viszont azt, aki a magyar nyelvet, az identitását kényelemből, haszonért, vagy a beilleszkedés miatt elcserélte, - vagy szülei nyelvét, az anyanyelvét feladni készül, - vissza kell vezetni gyökereihez. Nekünk igenis feladatunk a gyökereikhez vezetni az embereket. Továbbá az identitás nemcsak egyéni, de közösségi kérdés is. Egyéni és közösségi identitásomat is ápolnom és védenem kell.
Egyház és társadalom - Valljuk, hogy templomunk és iskolánk a magyarság bástyája, nyelvi és kulturális tekintetben is. Így kifejezetten jó kapcsolatot és együttműködést kívánunk kialakítani és erősíteni azokkal a felvidéki és Kárpát-medencei magyar szervezetekkel, akik népünk helyben való megmaradását, gyarapodását és boldogulását tartják céljuknak.
Egyházmegyei alkalmak: Nemzeti Összetartozás Napja- június 4.– Léva, egyéb megemlékezések nemzeti ünnepeinken gyülekezeti szinten (március 15., augusztus 20., október 6., október 23.,) megemlékezések a temetőkben, elhunyt lelkészek, gondnokok, tanítók sírjánál. Fontos a Református Egység Napja május 22-én, valamint a barsi gyházmegyei majális május 1-jén és reformációi közös istentisztelet október 31-én.
4. Ingatlan
- A mi nagy múltú gyülekezeteink és egykori, minden áldozatra kész hivei szép örökséget hagytak számunkra. Megfogyatkozva, de erőnkhöz mérten gondozzuk mindazt, amit örökségképpen kaptunk.
-Amit hitben elődeink megteremtettek, reánk hagytak, azon ingatlanjaink karbantartása, szükség esetén felújítása és hasznosítása a mi feladatunk. Kegyszereink, könyveink és minden ingóságunk őrzése magától értetődő feladat számunkra, hogy mindezek nemzedékről – nemzedékre szolgálják gyülekezeteinket.
Nagyon sok gyülekezet örül, ha templomát szép rendben tarthatja. Sok kis gyülekezet van, amelyek nem tudnak mit kezdeni öreg épületeikkel, a régi iskolaépülettel, vagy kántorlakással. Ilyen helyzetben mi lehet a feladatunk? A templomok megtartása nagyon fontos. De e mellett, ahol csak lehet közösségi helyiségeket, gyülekezeti házakat, termeket kell kialakítanunk, hogy a közösség tagjai rendszeresen gyakorolhassák hitéletüket, hogy alkalmaikat szinvonalas körülmények között megtarthassák. Bármennyire is megfogyatkoztunk, az Úr megmutatja számunkra az előrelépés lehetőségét is, amely közösségi és egyéni teherhordozás ás áldozathozatal nélkül nem megy. Folyton arra kell gondolnunk, hogy az Úr hol nyit meg számunkra új lehetőségeket. Ahol ezt felismertük, ott cselekednünk kell és fejlesztenünk az ingatlanjainkat. Nagyon fontos továbbá, hogy a közösségi épületeink használatban legyenek, gyülekezeti programokat, és együttléteket tartsunk, amelyek építőek. Az anyaegyházak nem maradhatnak magukra, amikor a lelkészlakást és a lelkészi szolgáltot kell támogatni. Az a gyülekezet, amelyik anyaegyházi státuszát meg akarja tartani, helybenlakó lelkészre van szüksége. A társegyházi státusz éppen azt kívánja erősíteni, hogy a gyülekezetek jobban összetartsanak, és a lelkészi állás fenntarthaságának kötelezettségét közösen vállalják.
Templom 43 helyen van, gyülekezeti ház 6, gyülekezeti terem 17, lelkészlak 27, volt iskolaépület 19, gazdasági épület 9, egyéb épület 24 helyen.
Közalapra a bérletek után 11 368 eurót, az egyháztagok után 13 484 eurót fizettünk be. Egyházmegyei alapra a gyülekezetek a bérletek után 1 395,17 eurót, a személyek után 1 715 eurót fizettek be 2015-ben.
5. Gyülekezetek közötti kapcsolat szintje
--Nagyon sok közösségben a generációváltással együtt először megjelenik a nyelvváltás, majd az identitáscsere is. A gyülekezetek közös programjaival és azok összevonásával elérhető, hogy az asszimilációt, a nyelvváltást, és egyben a közösségből való kilépést is korlátozzuk. Egy olyan közösségi tér jön létre, amely túlmutat egy adott gyülekezet határain. A leányegyházaknak nem szabad bezárkózni a közösség falai közé. Nagyobb ragaszkodás kell hitükhöz és be kell kapcsolódni intenzívebben a gyülekezetek közötti alkalmakba, egyházmegyei rendezvényekbe. Az egyházmegyénk kis gyülekezeteinek megtartása elsőrendű feladatunk. Ha megszűnnek kis közösségeink, a bástyáinkról mondunk le. Öntudatra nevelni, a hitet, a lángot éberen kell őrizni egyházközségeinkben. A kis gyülekezetek a településeiken a magyarság és reformátusság pillérei.
Mindig örömteli találkozások, amikor a szórványmagyarság és reformátusság találkozhat a tömbben élőkkel és egymás hite által gazdagodhatunk. Legtöbbször érezhető, hogy mennyire fogékonyak a hozzánk látogatók arra, hogy hogyan élünk, hogyan gondolkodunk és miképpen küzdünk a kisebbségi lét adta kihívásokkal. Nagy segítséget jelenthet a számunkra, ha megtanulunk nagyobb össszefüggésekben gondolkodni. Egyrészt tisztában vagyunk tradíciónkkal és Kárpát-medencében gondolkodunk, ahol a magyarság többségben van és a reformátusság is nagyobb távlatokban és egységben gondolkodhat.
Nagy kihívást jelent a közösségeink elöregedése. Több olyan gyülekezetről tudunk, ahol nincsenek ifjúsági és gyermekalkalmak, mert a fiatalok elköltöztek szülőfüldjükről. Ebben az esetben azok a gyülekezetek jutnak kiemelt szerephez, ahol még van utánpótlás. Az erőforrásokat ezekre a helyekre kell összpontosítani. A szórványközösségek életét az erősebb közösségekkel kell összekapcsolni. A missziót ott kell kiépíteni, ahol lehetőség mutatkozik a gyarapodásra. Továbbá szükségesnek tartjuk a régió gyülekezeteinek szoros együttműködését. A jövő nem az elszigetelt gyülekezeteké, hanem azoké, akik a szolgálat terén közös feladatokat vállalnak fel. Egyre több szép példája van a közös fellépésnek, a gyülekezetek közötti együttes szolgálatnak.
Összegzés
Jeremiás 32, 36-44 - A Gondviselő Isten minden nemzedéknek sajátos feladatot ad. A mai nemzedék feladata és küldetése nem épülhet másra, csak Krisztus evangéliumára, az elődeink által kimunkált és megértett igazságra, a nemzedékeken átívelő folytonosságra, amelyek választ adnak a jelen kihívásokra és túl is mutatnak azok keretein. Csak az a közösség marad meg és gyarapszik, amelyik hisz a Gondviselés vezetésében és erejében. Ez a vezetés és erő őt megszólítja és cselekvésre készteti. Vállalja a próbákat, de nem csügged el. Bízik Isten megtartó és megújító erejében. Nem önmagában hisz, hanem a cselekvő Isten erejében, mely testvéri szövetségbe állítja a jelenkor közösségét és tagjait - Urával és egymással. Erős szövetségre épül a közösség élete, mely képes megőrizni látását és erejét. Küldetésének visszaható és jövőbemutató távlati valósága minden irányba utakat nyit. Küzd önmagával, kicsinyhitűségével, veszteségeivel. Nem akkor erős, ha legyűrte a külső akadályokat, hanem, amikor az Úr ereje győzelmét tapasztalja meg saját korlátai és veszteségei felett. Krisztusban nyert új élete, erősíti hitét és a közösség összetartó erejét.
Kassai Gyula esperes
mellékletek*: - A Czeglédi Péter Református Gimnázium küldetésnyilatkozata (2012)