Egyházmegyei Reformációi Istentisztelet Ipolypásztón

Rendhagyó reformációi ünnepi istentisztelet

A Barsi Egyházmegye lelkipásztorai közösen szolgáltak egy rendhagyó reformációi ünnepi istentiszteleten Ipolypásztón. A 3. egyházmegyében most másodszor került sor egy ilyen közösen szolgált ünnepi alkalomra!

A szolgálat már a parókián kezdetét vette, amikor is Antala Éva esperes helyettes, Nagyölved lelkipásztora köszöntötte a palástban megjelent szolgatársakat, majd fohászra kulcsolt kézzel kérte az Úr áldását a közös szolgálatra. Miután zengett az ének, Tebenned bíztunk eleitől fogva, megindult az ünnepi menet Isten hajlékába.

A rendhagyó reformációi ünnepi istentiszteletre 2016. október 30-án került sor, este 5 órai kezdettel.
Az istentisztelet Kassai Gyula esperes köszöntésével vette kezdetét, aki ezen alkalom mottójaként a köv. Igeverset választotta: „Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére…” (2Kor. 2:15)
Ambrus Erika Ipolypásztó – Garamsalló lelkésze Csuka Zoltántól A megújhodás dícsérete c. verset tette szavalatában közkincsé.
Fülöp Sándor érsekkétyi lelkész vezetésével vallást tettünk hitünkről, elmondván az egyetemes egyház hitvallását.
Az Igét (2Tim. 3) lelkünk épülésére Tóth Árpádtól, Oroszka lelkészétől hallhattuk, ahogyan a fohászt is (Zsolt. 34).
Révész Tibor zselízi lelkész vezetésével a gyülekezet imádkozta a Kálvini bűnvalló imádságot.
A szószéki szolgálatot Nagy Ákos Róbert, a gömöri egyházmegye esperese, Hanva lelkésze végezte. Alapigéül 2Tim. 3:16-17 szolgált.
Az igehirdetésben elhangzott, hogy a megtartó isteni kegyelemért hálaadással tartozunk! Az emberek gyarlók, ahogyan Pál apostol korában, úgy ma is, mi is esendők, bűnösök vagyunk. Elengedhetetlen, hogy Isten Igéje legyen életünk alapja, vallva, hogy a teljes Írás Istentől ihletett, ami nagy ajándék a számunkra! A Szentírásban mindenre találunk választ, tanít, fedd, buzdít, megleljük benne Isten igazságát, vigasztal… Végül elhangzott egy felhívás is, miszerint a reformáció arra hív, hogy legyünk jobb keresztyének és tegyük keresztyénebbé a világot!
Az igehirdetést követően Révész Csilla Zselíz – Sáró lelkészének énekszolgálata következett. Felemelő volt hallgatni a szoprán hangfekvésű tisztán szóló énekét! („Térj magadhoz drága Sion…”)
Az utóima Luther Márton imáiból volt összeállítva, amit Ficzere Tamás – Nyitra, Csernyík Magdolna – Hontfüzesgyarmat/Fegyernek, Pásztori Márta – Garamszentgyörgy és Erdéli Judit – Nemesbori lelkészek vitték fennszóval az Úr elé.
Az Úrtól tanult imádságot Tóth Zoltán – Garamlök lelkésze vezette.
Nemzeti imádságunk, a Himnusz eléneklése után az ároni-áldást Nagy Ákos Róbert – esperes úr adta át.
Végül az ott szolgáló lelkész, Ambrus Erika ragadta magához a szót. Szívében hálaadással mondott köszönetet a mindenható Úrnak ezért a jeles ünnepért és ünneplésért, egyben Isten áldását kérte mindnyájunkra, kívánva, hogy érezzük át a Szentírásnak tanító, feddő, bíztató erejét!
Végül had legyen köszönetnyilvánítás a színes programfüzetért Ficzere Tamás nyitrai lelkész felé; valamint köszönjük a házigazda és gyülekezete szeretetteljes fogadtatását!
Isten tegye áldottá további szolgálatainkat is, kérve, hogy Krisztus jó illata maradjunk az Isten dicsőségére!

Sándor Veronika